גם אם אינך יכול לעבוד כנהג טרקטור

גם אם אינך יכול לעבוד כנהג טרקטור, זה לא אומר שאתה באובדן כושר עבודה, לך לעבוד כמנהל או כאיש מכירות, תביעתך נידחת!
כולנו מתנהלים בשגרת היום יום בידיעה שיש לנו ביטוח באמצעות פוליסת אובדן כושר עבודה או קרן פנסיה. ציפייתנו כי נקבל הגנה ושמירה על פרנסתנו גם אם חס וחלילה ניפגע מתאונה או ממחלה קשה ולא נוכל להמשיך בעבודתנו.

מדובר באמצעי הגנה חשוב ביותר שבלעדיו אנו עשויים לקרוס מבחינה כלכלית בעת צרה. אך האם באמת אנו יודעים מה מקנה לנו הכיסוי שבגינו אנו משלמים בכל חודש בחודשו לחברת הביטוח?

מהמקרה שלפנינו (תא"מ 30209-12-16 פלוני נ' הפניקס חברה לביטוח בע"מ) נוכל ללמוד ולהסיק מסקנות חשובות.

מבוטח עבד לפרנסתו למעלה מעשרים שנה כנהג טרקטור המבצע עבודות עפר. את עבודתו החל מרגע שחרורו מהצבא ולא רכש השכלה או מקצוע נוסף במשך למעלה מ-20 שנה.

על מנת להבטיח את פרנסתו שאם חס וחלילה ייפגע או יחלה, רכש מבעוד מועד פוליסת ביטוח חיים הכוללת כיסוי לאובדן כושר עבודה והחל לשלם בכל חודש בחודשו לחברת הביטוח את הפרמיה הנדרשת.

למרבה הצער, בשנת 2014 בעת ביצוע עבודתו, נפל המבוטח מהטרקטור ונפגע. כתוצאה מהנפילה נגרמה לו נכות צמיתה המונעת ממנו להמשיך בעבודתו.

אז נזכר כי לפני שנים רבות רכש ביטוח הכולל אובדן כושר עבודה. המבוטח פנה לחברת הביטוח שבחנה את מצבו והחליטה לשלם לו את תגמולי הביטוח בגין אובדן כושר עבודה באופן מלא.

בסוף חודש מרץ לשנת 2015 התאכזב המבוטח לגלות כי חברת הביטוח החליטה להפסיק את התשלומים. לאחר דין ודברים החליטה חברת הביטוח להמשיך את התשלום עד לסוף חודש אפריל לשנת 2016 אולם בשיעור זכאות של 50% בלבד. החל מחודש מאי 2016 סירבה חברת הביטוח להמשיך ולשלם את תגמולי הביטוח בטענה כי אמנם המבוטח איבד את כושרו לעבוד בעיסוקו אך כעת הוא מסוגל לעבוד בכל עיסוק סביר אחר שאינו בניגוד למגבלותיו ושאינו כולל מאמץ פיסי. לשיטת חברת הביטוח המיומנות שהמבוטח רכש במהלך השנים יכולה לשמשו במגוון עבודות כגון מנהל עסק או כאיש מכירות בעסק במפעל טרקטורים או במסגרת תחום אחר.

המבוטח פנה לבית המשפט שנדרש להכריע בשאלה: האם חברת הביטוח מחויבת להמשיך לשלם רק כאשר המבוטח איבד את כושרו לכל עיסוק סביר או שדי בכך שאיבד את כושרו לעבוד במקצועו כטרקטוריסט?

תנאי הפוליסה מגדרים את המונח אי כושר עבודה כדלקמן:
"המבוטח ייחשב כבלתי כשיר מוחלט לעבודה-לעניין נספח זה בלבד-אם עקב מחלה או תאונה, נשלל ממנו, בשיעור של 75% לפחות, הכושר להמשיך במקצועו או בעיסוק שבו עסק, כמפורט בהצעה, עד אותה מחלה או תאונה, ושבעקבותיהן נבצר ממנו לעסוק בעיסוק סביר אחר המתאים לנסיונו, להשכלתו ולהכשרתו…". (הדגשה אינה במקור ר.ל.)

מדובר למעשה בשני תנאים מצטברים שבהתקיימותם זכאי המבוטח לתגמולי הביטוח:
1. נשלל מהמבוטח הכושר (לפחות ב-75%) להמשך במקצועו או בעיסוקו– בענייננו כנהג טרקטור.
2. בגלל המחלה או התאונה, המבוטח לא יכול לעסוק בעיסוק סביר אחר המתאים לניסיונו, להשכלתו ולהכשרתו.
כפי שניתן לראות, הלכה למעשה ובניגוד לצפייתו וידיעתו של המבוטח, התברר לו רק לאחר מקרה הביטוח, כי ככל שיוכח שהוא מסוגל לעסוק בעיסוק סביר אחר הרי שלא יהיה זכאי לתגמולי הביטוח ותביעתו תדחה וזאת למרות שאינו יכול לעסוק בעיסוקו המקורי.

בית המשפט צמצם את המחלוקת כאשר קבע כי הואיל וחברת הביטוח לא חלקה במסגרת מכתב הדחייה על התנאי הראשון (שהמבוטח איבד את כושרו לעסוק במקצועו או בעיסוקו) יש לדון אך ורק בתנאי השני, האם המבוטח כשיר לעסוק בעיסוק סביר אחר המתאים לניסיונו, להשכלתו ולהכשרתו.

לצורך כך נדרש בית המשפט לפרשנות למונח "עיסוק סביר" בפוליסה ובהתאם הפנה בית המשפט להלכה שנקבעה בפרשת חסון (ע"א 300/97 חסון נ' שמשון חברה לביטוח בע"מ), שם נקבע שאין צורך בזהות בין עיסוקו של המבטח לפני התאונה לבין עיסוקו לאחר התאונה. יש צורך למצוא עיסוק שיהלום את השכלתו, את כושרו ואת ניסיונו של המבוטח כך שיעלה בקנה אחד עם מכלול ההקשרים התעסוקתיים של עבודתו הקודמת ושלא יפגע באופן משמעותי בכושרו להשתכר וכן שיתאים לאורח חייו. מדובר במימד סובייקטיבי ומימד אובייקטיבי:

סובייקטיבי שיתאים לאורח חייו ולנטיותיו התעסוקתיות.
אובייקטיבי, כי עיסוק סביר ייבחן בהתאמתו לאדם הסביר בעל נתוני השכלה והכשרה כשל המבוטח.
ככל שיש למבוטח התמחות צרה, הגיע לרמת מיומנות גבוהה יותר כך יקשה למצוא עיסוק סביר וכך גם להפך.
ניתן לראות כי התעסקות במונח "עיסוק סביר" ויישום הכללים של בית המשפט העליון בעניין חסון הינו מורכב, ולא מאפשר וודאות הואיל ומשמעות המונח יכולה להשתנות ממקרה למקרה.

בענייננו קבע בית המשפט כי עבודת ניהול או איש מכירות, כפי שהציעה חברת הביטוח, גם אם באותו תחום עיסוק בו עבד המבוטח לפני התאונה, אינה יכולה להיחשב כ"עיסוק סביר אחר" בהעדר אינדיקציה נוספת שתצדיק זאת הואיל ואדם העוסק במקצועו אינו בהכרח מוכשר לנהל באותו מקצוע.

בית המשפט הבהיר: "תנאי הפוליסה נועדו לפצות מבוטח שאיבד את היכולת לעבוד בעיסוקו הקודם או בעיסוק שיש לו זיקה לעיסוקו הקודם במימד אובייקטיבי וסוביקטיבי."

למבטח אין ניסיון בניהול או כאיש מכירות אלא התמחות ומיומנות כמפעיל טרקטור למעלה מעשרים שנה וזוהי הכשרתו הבלעדית. בהתאם קבע בית המשפט שעבודה ניהולית אינה עיסוק סביר עבור המבוטח. המקצועות שהציעה חברת הביטוח לא עומדים במבחן הסובייקטיבי ולא באובייקטיבי. במסגרת פסק הדין נקבע שמבוטח עומד בשני התנאים הקבועים בפוליסה שמזכים אותו בתגמולי הביטוח ועל כן תביעתו התקבלה.

ממקרה זה ניתן ללמוד ולהסיק את המסקנות הבאות:
1. מחובתנו לבחון ולדעת מהו המצב המזכה, שמקנה לנו הגנה בעת אובדן כושר עבודה.
2. כשחברת הביטוח מחליטה לדחות את התביעה, אסור להרים ידיים ויש לבחון טענותיה בקפידה ובמידת הצורך להילחם על זכויותיכם.

לטעמי למרות שהמבוטח זכה בתביעתו, יש מקום לשים לב לבעייתיות שיש בפוליסת שכוללת כיסוי ביטוח למצב של אובדן כושר עבודה ל"עיסוק סביר". אומנם לרוב מדובר בפוליסות זולות יותר אך צריך להיות ערים לכך שמונח שכזה מאפשר לחברת הביטוח "יד קלה על ההדק" ולתת פרשנות המסייעת לה לדחות תביעות תוך הפניית המבוטח לעיסוקים שונים שלטענתם סבירים. כפי שראינו גם בתי המשפט ידרשו לבחון כל מקרה לגופו כך שלא ניתן לקבל וודאות פיננסית לעתידו הכלכלי לעת צרה.

חשוב לדעת שבשוק הביטוח ישנם ביטוחים, אומנם יקרים יותר, המקנים כיסוי ביטוח לאובדן כושר עבודה לעיסוק ולמקצוע הספציפי שלנו בלבד.

אך אם בכל זאת קניתם פוליסה לאובדן כשור עבודה לעיסוק סביר וחברת הביטוח דחתה את פנייתכם, פנו אליי וקבלו ייעוץ ראשוני, ללא עלות וללא התחייבות, ובחנו את טענת חברת הביטוח במקצועיות ובקפידה.

ייתכן ומגיע לכם הרבה כסף

בדיקה להערכת סיכויי תביעתך ללא התחייבות

סמן/י את הצורך

כדאי לדעת

לקוחות ממליצים

[grw place_photo="https://law-rl.co.il/wp-content/uploads/2020/06/F2.jpg" place_name="רועי לייכטמן, משרד עורכי דין" place_id="ChIJr2p00ktLHRURGEDkv4lkJ5M" reviews_lang="iw" pagination="5" text_size="120" refresh_reviews=true lazy_load_img=true reduce_avatars_size=true open_link=true nofollow_link=true]

אודות הכותב: עו"ד רועי לייכטמן 

לעו"ד לייכטמן ניסיון רב בייצוג ובהבנת האינטרסים הן של המבוטחים והן של חברות הביטוח. הוא פתח משרד ומשתמש בידע ובניסיון הרב שצבר על מנת להפיק את המיטב עבור לקוחותיו. כיום, עו"ד לייכטמן מייצג אך ורק תובעים פרטיים, עוסק בייצוג משפטי לנפגעים בתחום הנזיקין והביטוח ודואג לאינטרסים של מבוטחים רבים שנדחו ע"י חברות הביטוח ולא זכו לממש את זכאותם.

לקוחות ממליצים

[grw place_photo="https://law-rl.co.il/wp-content/uploads/2020/06/F2.jpg" place_name="רועי לייכטמן, משרד עורכי דין" place_id="ChIJr2p00ktLHRURGEDkv4lkJ5M" reviews_lang="iw" pagination="5" text_size="120" refresh_reviews=true lazy_load_img=true reduce_avatars_size=true open_link=true nofollow_link=true]

כתבו עלינו

נושאים נוספים

מימוש זכויות נכות כללית

יסודות משפטיים של זכויות נכים המחויבות של ישראל לשמירה על זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות מתחילה ממסגרת משפטית איתנה. מחויבות זו נבחנת על סלע משפטי

קרא עוד »

אובדן כושר עבודה מקצועי

מהו ביטוח אובדן כושר עבודה מקצועי? על מנת להבטיח את פרנסתנו בעת צרה, רובנו משכילים לרכוש ביטוח אובדן כושר עבודה.  רבים אינם מודעים לתנאי הפוליסה

קרא עוד »

פנסיית נכות רפואית

אם יש לכם ליקוי רפואי, שגורם לאובדן כושר עבודה, באופן מלא או חלקי, כדאי שתדעו: חוק פנסיה חובה קובע כי אתם זכאים להשתמש בקרן הפנסיה

קרא עוד »

אובדן כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר עבודה, או ביטוח נכות, הוא מרכיב עיקרי בקרן פנסיה או בביטוח מנהלים ואף לעיתים הינו כיסוי העומד בפני עצמו בפוליסת ביטוח. ביטוח

קרא עוד »

אובדן כושר עבודה

אנו עובדים במהלך חיינו הבוגרים תוך דאגה לפרנסתנו ולפרנסת משפחתנו. מחפשים עורך דין אובדן כושר עבודה? למה בדיוק צריך אותו? מדי חודש בחודשו אנחנו משלמים

קרא עוד »

דחיית פנסיית נכות

לפי חוקי מדינת ישראל, כל העובדים במשק שמגיעים לגיל פרישה, זכאים לקבל קצבת פנסיה שמטרתה לסייע להם להתקיים כלכלית במשך השנים הבאות. אולם, ישנם מצבים

קרא עוד »

תביעת אובדן כושר עבודה

לציבור העובדים במדינת ישראל קיימת האפשרות לקבל פיצוי כספי מסוים מטעם המוסד לביטוח לאומי, במקרים של אובדן כושר עבודה הנגרם כתוצאה מנכות כללית (זמנית או

קרא עוד »

המלצות מלקוחותינו

Yael M
Yael M
01.05.2021
קרא עוד
יש הרבה עורכי דין, אבל למצוא אחד שהוא גם מקצועי מאוד, גם עם שירות אישי ואיכפתיות אמיתית ללקוח – זו כבר משימה קשה. שוחחתי עם הרבה לפני שהגעתי לרועי, ובשיחה הראשונה הבנתי שיש מי שידאג לאינטרסים שלי . שישי מי שמבין את הצרכים שלי וגם לאחר מכן ראיתי בפועל את היכולות המקצועיות והניסיון הרב שיש לו . ממליצה בחום !!!
סבטלנה פנחסוב
סבטלנה פנחסוב
08.05.2021
קרא עוד
רציתי להודות לך על המקצועיות ברמה הגבוהה ביותר לה זכיתי ממך, על היחס, המענה המהיר לכל שאלה שהייתה לי לאורך כל התקופה שייצגת אותי. האמת יצאה לאור בפסק הדין שקבלנו ! שמחה שבחרתי בך כמי שייצג אותי במשפטי זה. יישר כח, סבטלנה פנחסוב/פתח תקווה
Galit Lavi
Galit Lavi
17.09.2019
קרא עוד
ברצוני להודות לעו"ד רועי לייכטמן על טיפולו המסור והמקצועי בתיק התביעה שלי לאורך כל התהליך. הגעתי לפגישה הראשונית עם עו"ד לייכטמן כשאני לחוצה וחוששת מכל המצב שהייתי בו. הוא הקשיב בקשב רב לכל השתלשלות המקרה שלי. הרגיע אותי והסביר לי בסובנות מהי הדרך הנכונה לפעול. בתוף זמן קצר עו"ד לייכטמן הגיש את כתב התביעה וזירז את כל התהליך שבא בעיקבותיו. בכל שלב שפעל הוא יידע אותי על כך והסביר לי מה הולך לקרות. במידה והיו לי שאלות הוא תמיד היה זמין לענות לי. לאורך כל הדרך הוא היה אנושי ונעים ובהחלט שינה את המחשבה שלי על עורכי דין. אני ממליצה בחום על שירותיו ויודעת שאם חלילה אזדקק שוב לעו"ד לא אחשוב פעמיים ואפנה אליו שוב.
Ira Agranat
Ira Agranat
17.05.2019
קרא עוד
ברצוני להודות לעו"ד רועי לייכטמן על טיפול מסור ונכון בתביעת נזיקין הקשורה לת. דרכים שעברתי. מדובר בעו"ד מקסים. מקצועי מאוד (ידע וניסיון רב בעולם הביטוח) ולא פחות חשוב אנושי ונעים, הטיפול היה זריז מעבר לכל הציפיות. שוב תודה גדולה 😊 ממליצה בחום !!!
Avihay Doron
Avihay Doron
08.08.2018
קרא עוד
שירות מדהים ! תוצאות אפילו עוד יותר !
Ofir Seidner
Ofir Seidner
04.01.2019
קרא עוד
טיפול ושירות מהמעלה הראשונה.
Mor Atia
Mor Atia
28.05.2018
קרא עוד
משפטן מהמוכשרים בארץ , אלוף אמיתי ! מאוד מומלץ !!
Hila Edri
Hila Edri
04.01.2019
קרא עוד
מקצועי יצירתי ואנושי ! עורך דין מוביל בתחומו !
Roey Cohen
Roey Cohen
24.05.2018
קרא עוד
רועי לייכטמן הינו עורך דין מהשורה ה-1 ובעל יכולות משפטיות יוצאות דופן. כמו גם בעל ניסיון עשיר ומרשים. כל זאת , מבלי לגרוע מעצם היותו אדם טוב ונעים ונוח לבריותץ מומלץ לכל דיכפין לשאול, להתייעץ ולהתרשם ואף לשכוא את שירותיו
Aviv Albonher
Aviv Albonher
04.01.2019
קרא עוד
קודם כל מיקצועיות ואמינות. ובנוסף מגיע קשר אישי חם ויכפתיות ....
Yoel Padel
Yoel Padel
09.05.2018
קרא עוד
רועי עומד בלו"ז שנקבע (מלבד סיטואציות שאין תלויות בו) אמין. ישר. עומד במילתו. מומלץ בחום !!!!
Hanan Harush
Hanan Harush
24.05.2018
קרא עוד
יש יותר מחמישה כוכבים ??? אלוףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףף
Kobi Fogel Shashouaua
Kobi Fogel Shashouaua
24.05.2018
קרא עוד
ממליץ על רועי בחום, מקצועי, הוגן, שירותי. יש על מי לסמוך !
מירי לייכטמן
מירי לייכטמן
מירי לייכטמן
קרא עוד
מצויין !
הקודם
הבא

תנו לי להילחם עבורכם!

מלאו פרטיכם לייעוץ ראשוני ללא התחייבות!

[leadercf7 campid="9628"]

תודה שנרשמת

ניצור קשר בהקדם

מלא פרטיך

ואצור קשר מיידית: