גם אם אינך יכול לעבוד כנהג טרקטור

גם אם אינך יכול לעבוד כנהג טרקטור, זה לא אומר שאתה באובדן כושר עבודה, לך לעבוד כמנהל או כאיש מכירות, תביעתך נידחת!
כולנו מתנהלים בשגרת היום יום בידיעה שיש לנו ביטוח באמצעות פוליסת אובדן כושר עבודה או קרן פנסיה. ציפייתנו כי נקבל הגנה ושמירה על פרנסתנו גם אם חס וחלילה ניפגע מתאונה או ממחלה קשה ולא נוכל להמשיך בעבודתנו.

מדובר באמצעי הגנה חשוב ביותר שבלעדיו אנו עשויים לקרוס מבחינה כלכלית בעת צרה. אך האם באמת אנו יודעים מה מקנה לנו הכיסוי שבגינו אנו משלמים בכל חודש בחודשו לחברת הביטוח?

מהמקרה שלפנינו (תא”מ 30209-12-16 פלוני נ’ הפניקס חברה לביטוח בע”מ) נוכל ללמוד ולהסיק מסקנות חשובות.

מבוטח עבד לפרנסתו למעלה מעשרים שנה כנהג טרקטור המבצע עבודות עפר. את עבודתו החל מרגע שחרורו מהצבא ולא רכש השכלה או מקצוע נוסף במשך למעלה מ-20 שנה.

על מנת להבטיח את פרנסתו שאם חס וחלילה ייפגע או יחלה, רכש מבעוד מועד פוליסת ביטוח חיים הכוללת כיסוי לאובדן כושר עבודה והחל לשלם בכל חודש בחודשו לחברת הביטוח את הפרמיה הנדרשת.

למרבה הצער, בשנת 2014 בעת ביצוע עבודתו, נפל המבוטח מהטרקטור ונפגע. כתוצאה מהנפילה נגרמה לו נכות צמיתה המונעת ממנו להמשיך בעבודתו.

אז נזכר כי לפני שנים רבות רכש ביטוח הכולל אובדן כושר עבודה. המבוטח פנה לחברת הביטוח שבחנה את מצבו והחליטה לשלם לו את תגמולי הביטוח בגין אובדן כושר עבודה באופן מלא.

בסוף חודש מרץ לשנת 2015 התאכזב המבוטח לגלות כי חברת הביטוח החליטה להפסיק את התשלומים. לאחר דין ודברים החליטה חברת הביטוח להמשיך את התשלום עד לסוף חודש אפריל לשנת 2016 אולם בשיעור זכאות של 50% בלבד. החל מחודש מאי 2016 סירבה חברת הביטוח להמשיך ולשלם את תגמולי הביטוח בטענה כי אמנם המבוטח איבד את כושרו לעבוד בעיסוקו אך כעת הוא מסוגל לעבוד בכל עיסוק סביר אחר שאינו בניגוד למגבלותיו ושאינו כולל מאמץ פיסי. לשיטת חברת הביטוח המיומנות שהמבוטח רכש במהלך השנים יכולה לשמשו במגוון עבודות כגון מנהל עסק או כאיש מכירות בעסק במפעל טרקטורים או במסגרת תחום אחר.

המבוטח פנה לבית המשפט שנדרש להכריע בשאלה: האם חברת הביטוח מחויבת להמשיך לשלם רק כאשר המבוטח איבד את כושרו לכל עיסוק סביר או שדי בכך שאיבד את כושרו לעבוד במקצועו כטרקטוריסט?

תנאי הפוליסה מגדרים את המונח אי כושר עבודה כדלקמן:
“המבוטח ייחשב כבלתי כשיר מוחלט לעבודה-לעניין נספח זה בלבד-אם עקב מחלה או תאונה, נשלל ממנו, בשיעור של 75% לפחות, הכושר להמשיך במקצועו או בעיסוק שבו עסק, כמפורט בהצעה, עד אותה מחלה או תאונה, ושבעקבותיהן נבצר ממנו לעסוק בעיסוק סביר אחר המתאים לנסיונו, להשכלתו ולהכשרתו…”. (הדגשה אינה במקור ר.ל.)

מדובר למעשה בשני תנאים מצטברים שבהתקיימותם זכאי המבוטח לתגמולי הביטוח:
1. נשלל מהמבוטח הכושר (לפחות ב-75%) להמשך במקצועו או בעיסוקו– בענייננו כנהג טרקטור.
2. בגלל המחלה או התאונה, המבוטח לא יכול לעסוק בעיסוק סביר אחר המתאים לניסיונו, להשכלתו ולהכשרתו.
כפי שניתן לראות, הלכה למעשה ובניגוד לצפייתו וידיעתו של המבוטח, התברר לו רק לאחר מקרה הביטוח, כי ככל שיוכח שהוא מסוגל לעסוק בעיסוק סביר אחר הרי שלא יהיה זכאי לתגמולי הביטוח ותביעתו תדחה וזאת למרות שאינו יכול לעסוק בעיסוקו המקורי.

בית המשפט צמצם את המחלוקת כאשר קבע כי הואיל וחברת הביטוח לא חלקה במסגרת מכתב הדחייה על התנאי הראשון (שהמבוטח איבד את כושרו לעסוק במקצועו או בעיסוקו) יש לדון אך ורק בתנאי השני, האם המבוטח כשיר לעסוק בעיסוק סביר אחר המתאים לניסיונו, להשכלתו ולהכשרתו.

לצורך כך נדרש בית המשפט לפרשנות למונח “עיסוק סביר” בפוליסה ובהתאם הפנה בית המשפט להלכה שנקבעה בפרשת חסון (ע”א 300/97 חסון נ’ שמשון חברה לביטוח בע”מ), שם נקבע שאין צורך בזהות בין עיסוקו של המבטח לפני התאונה לבין עיסוקו לאחר התאונה. יש צורך למצוא עיסוק שיהלום את השכלתו, את כושרו ואת ניסיונו של המבוטח כך שיעלה בקנה אחד עם מכלול ההקשרים התעסוקתיים של עבודתו הקודמת ושלא יפגע באופן משמעותי בכושרו להשתכר וכן שיתאים לאורח חייו. מדובר במימד סובייקטיבי ומימד אובייקטיבי:

סובייקטיבי שיתאים לאורח חייו ולנטיותיו התעסוקתיות.
אובייקטיבי, כי עיסוק סביר ייבחן בהתאמתו לאדם הסביר בעל נתוני השכלה והכשרה כשל המבוטח.
ככל שיש למבוטח התמחות צרה, הגיע לרמת מיומנות גבוהה יותר כך יקשה למצוא עיסוק סביר וכך גם להפך.
ניתן לראות כי התעסקות במונח “עיסוק סביר” ויישום הכללים של בית המשפט העליון בעניין חסון הינו מורכב, ולא מאפשר וודאות הואיל ומשמעות המונח יכולה להשתנות ממקרה למקרה.

בענייננו קבע בית המשפט כי עבודת ניהול או איש מכירות, כפי שהציעה חברת הביטוח, גם אם באותו תחום עיסוק בו עבד המבוטח לפני התאונה, אינה יכולה להיחשב כ”עיסוק סביר אחר” בהעדר אינדיקציה נוספת שתצדיק זאת הואיל ואדם העוסק במקצועו אינו בהכרח מוכשר לנהל באותו מקצוע.

בית המשפט הבהיר: “תנאי הפוליסה נועדו לפצות מבוטח שאיבד את היכולת לעבוד בעיסוקו הקודם או בעיסוק שיש לו זיקה לעיסוקו הקודם במימד אובייקטיבי וסוביקטיבי.”

למבטח אין ניסיון בניהול או כאיש מכירות אלא התמחות ומיומנות כמפעיל טרקטור למעלה מעשרים שנה וזוהי הכשרתו הבלעדית. בהתאם קבע בית המשפט שעבודה ניהולית אינה עיסוק סביר עבור המבוטח. המקצועות שהציעה חברת הביטוח לא עומדים במבחן הסובייקטיבי ולא באובייקטיבי. במסגרת פסק הדין נקבע שמבוטח עומד בשני התנאים הקבועים בפוליסה שמזכים אותו בתגמולי הביטוח ועל כן תביעתו התקבלה.

ממקרה זה ניתן ללמוד ולהסיק את המסקנות הבאות:
1. מחובתנו לבחון ולדעת מהו המצב המזכה, שמקנה לנו הגנה בעת אובדן כושר עבודה.
2. כשחברת הביטוח מחליטה לדחות את התביעה, אסור להרים ידיים ויש לבחון טענותיה בקפידה ובמידת הצורך להילחם על זכויותיכם.

לטעמי למרות שהמבוטח זכה בתביעתו, יש מקום לשים לב לבעייתיות שיש בפוליסת שכוללת כיסוי ביטוח למצב של אובדן כושר עבודה ל”עיסוק סביר”. אומנם לרוב מדובר בפוליסות זולות יותר אך צריך להיות ערים לכך שמונח שכזה מאפשר לחברת הביטוח “יד קלה על ההדק” ולתת פרשנות המסייעת לה לדחות תביעות תוך הפניית המבוטח לעיסוקים שונים שלטענתם סבירים. כפי שראינו גם בתי המשפט ידרשו לבחון כל מקרה לגופו כך שלא ניתן לקבל וודאות פיננסית לעתידו הכלכלי לעת צרה.

חשוב לדעת שבשוק הביטוח ישנם ביטוחים, אומנם יקרים יותר, המקנים כיסוי ביטוח לאובדן כושר עבודה לעיסוק ולמקצוע הספציפי שלנו בלבד.

אך אם בכל זאת קניתם פוליסה לאובדן כשור עבודה לעיסוק סביר וחברת הביטוח דחתה את פנייתכם, פנו אליי וקבלו ייעוץ ראשוני, ללא עלות וללא התחייבות, ובחנו את טענת חברת הביטוח במקצועיות ובקפידה.

נושאים נוספים

פוליסת תאונות אישיות

תאונה היא אירוע שיכול להיות טרגי ותמיד הוא תופס אותנו מופתעים ולא מוכנים.  בדיוק בשביל זה יש פוליסת תאונות אישיות אשר יכולה לזכות את המבוטח

קרא עוד »

סיעוד ילדים

מחפשים מידע בנושא תביעות סיעוד ילדים? אנו נוטים לחשוב כי מצב סיעודי קורה אך ורק לקשישים אך המציאות מלמדת כי הורים רבים נדרשים להתמודד עם

קרא עוד »

תאונת עבודה

תאונת עבודה היא תאונה שאירעה תוך כדי עבודה אך גם בדרך מהעבודה או בדרך חזרה ממנה כך למשל תאונת עבודה יכולה להגרם באחד מהמקרים הבאים:

קרא עוד »

עורך דין תאונת דרכים

כל מי שנפגע בתאונת דרכים זכאי לפיצוי בהתאם לחוק, אולם בחלק מהמקרים, חברות הביטוח מערימות קשיים ונפגעים רבים זוכים לקבל פיצויים רק לאחר שנים ארוכות

קרא עוד »

חוק סיעוד

חוק סיעוד במדינת ישראל קובע כי גמלת סיעוד ניתנת ע”י המוסד לביטוח לאומי. חוק ביטוח סיעוד חוקק בכנסת בשנת 1986 והוא מופעל על ידי משרד

קרא עוד »

תביעות סיעוד מביטוח לאומי

תושבי ישראל המגיעים לגיל פרישה, עשויים להיות זכאים לקבלת גמלת סיעוד וזאת בהתאם למצבם ויכולת התפקוד שלהם. הגשת תביעות סיעוד והזכאות לגמלת סיעוד ניתנת עבור

קרא עוד »

אחוזי נכות כללית

המוסד לביטוח לאומי הוא הכלי המרכזי באמצעותו המדינה מסייעת לאנשים חולים או נכים שכושר העבודה שלהם נפגע. הדרך של המדינה לקבוע מי זכאי לקצבת נכות

קרא עוד »

רשלנות רפואית אורתופדיה

הידעתם כי בקרב תביעות של רשלנות רפואית, אורתופדיה נהנית מהכבוד המפוקפק של ייצוג יתר? לפני שאתם מתחילים לפתח טינה מיוחדת כלפי רופאים אורתופדים באשר הם,

קרא עוד »

אתה כבר לא סיעודי

לרוב אנו מייחסים מצבים סיעודיים רק לאוכלוסיה המבוגרת, אך לפנינו סיפור מצער אודות בחור בן 27 שנפגע בסופת שלגים בנפאל ואיבד את אצבעות ידיו. כתוצאה מהפגיעה

קרא עוד »

נזקי גוף תאונת דרכים

כולנו מודעים לקטל בדרכים שגובה בישראל עשרות הרוגים מידי שנה. באופן אירוני, דווקא ההתמקדות הסטטיסטית בהרוגים מונעת מאתנו לתפוס את התמונה הגדולה והכואבת לא פחות.

קרא עוד »

החליק מהצטברות שמנים

עובדים יוצאים לעבודה מדי יום ולא תמיד יודעים שלמעסיק יש חובה לשמור על סביבת עבודה בטוחה ולדאוג להדרכה ראויה על מנת למנוע תאונות במקום העבודה.

קרא עוד »

אינך זכאי לפיצוי

כמות תאונות הדרכים בארצנו גבוהה מאוד, ולעיתים התוצאות של תאונות מעין אלה הינן הרות אסון ומסבות נזקים פיזיים ו/או נפשיים וגורמות לנכויות המשנות את שגרת חיינו

קרא עוד »

אל תלכי עם נעלי עקב

אל תלכי עם נעלי עקב ואל תאשימי אותנו שנפגעת מנפילה במדרגות:כך טען מלון יוקרתי בקיסריה כלפי גב’ רוזנבאום שהוזמנה לכנס במתחם המלון ונפגעה עת נפלה

קרא עוד »

פציעה בגן שעשועים עירוני

אנחנו לא אחראים שילדכם נפגע בגן השעשועים בעירנו, אתם אשמים שלא השגחתם עליו!!!גן שעשועים עירוני הינו מקום נפלא לבילוי עם ילדינו אשר נהנים להשתעשע בין

קרא עוד »

דחיית פנסיית נכות

לפי חוקי מדינת ישראל, כל העובדים במשק שמגיעים לגיל פרישה, זכאים לקבל קצבת פנסיה שמטרתה לסייע להם להתקיים כלכלית במשך השנים הבאות. אולם, ישנם מצבים

קרא עוד »

ביטוח סיעודי כללית הראל

במקביל לביטוח הסיעודי הפרטי רבים מאיתנו מבוטחים גם בפוליסת ביטוח סיעודי קבוצתי דרך קופת החולים אליה אנו שייכים, כאשר לעיתים אנו כלל לא מודעים לקיומו

קרא עוד »

ביטוח סיעודי פרטי

ביטוח סיעודי נועד להבטיח קבלת שירותים סיעודיים וסיוע מקצועי במצבים בו אדם מתקשה בביצוע פעולות יומיומיות וזקוק לסיוע ולהשגחה. ביטוח סיעודי פרטי מספק פתרון שנועד

קרא עוד »

בור במגרש כדורגל

לו יודענו שיש מפגע במגרש, לא היינו נותנים ביטוחהכדורגל פופולרי בישראל, משחקים אותו במסגרות שונות. בליגת העל במגרשים מפוארים ומרשימים כמו אצטדיון טדי, סמי עופר

קרא עוד »

טיפולי שיניים

רופאי השיניים אחראים לנזקים שנגרמו למטופלים גם אם הגיעו למרפאתם במצב דנטאלי מוזנחמי מאתנו לא נדרש מעת לעת לטיפולי שיניים? ציפיתנו כי הרופא המטפל יעניק

קרא עוד »

חריגים לתאונות אישיות

ביטוח הסיעוד הוא כנראה הביטוח הנמכר ביותר בישראל ולא בכדי. הרצון של כולנו הוא לא להיות לנטל על משפחתנו ועל קרובנו כאשר נהפוך לסיעודיים: במצב דמנטי ו/או

קרא עוד »

תנו לי להילחם עבורכם!

מלאו פרטיכם לייעוץ ראשוני ללא התחייבות!

תודה שנרשמת

ניצור קשר בהקדם

מלא פרטיך

ואצור קשר מיידית: